Τα γένη και ο αριθμός των άρθρων

Μαθίνουμε τα γένη: το αρσενικό το θηλυκό και το ουδέτερο

Μαθαίνουμε τον αριθμό: ενικός και πληθυντικός