Θηλυκά Ουσιαστικά

Τα θηλυκά ουσιαστικά: ισοσύλλαβα σε -α, -η και -ω και ανισοσύλλαβα σε -α και -ου.

Σε αυτό το μάθημα θα μάθουμε να κλίνουμε τα διάφορα θηλυκά ουσιαστικά: