Δίψηφα φωνήεντα?

Μαθαίνουμε τα δίψηφα φωνήεντα: ου, ει, αι, οι

Δίψηφα σύμφωνα?

Μαθαίνουμε τα δίψηφα σύμφωνα: τσ, τζ, γκ, γγ, μπ, ντ

Συνδυασμοί γραμμάτων?

Μαθαίνουμε τους συνδυασμούς γραμμάτων αυ και ευ

Επανάληψη?

Επανάληψη στα δίψηφα σύμφωνα, δίψηφα φωνήεντα και στους συνδυασμούς γραμμάτων

Φυλλάδιο ασκήσεων?

Ασκήσεις στα δίψηφα φωνήεντα, δίψηφα σύμφωνα και στους συνδυασμούς γραμμάτων
Στο πλοίο για το νησί

Κείμενο μαθήματος: